ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ

Α.   ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΝΟΜΙΚΗ  ΜΟΡΦΗ – ΜΕΛΗ

              Αναγνωρίζοντας τη μεγάλη σημασία της λίμνης Τριχωνίδας για τη διατήρηση της εθνικής αλλά και της Ευρωπαϊκής φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, πέντε μη κερδοσκοπικοί και μη κρατικοί φορείς, επιθυμώντας να συμβάλλουν στην προστασία της ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής και για το σκοπό αυτό να ενεργούν πλέον από κοινού και με συντονισμένο τρόπο, ένωσαν τις δυνάμεις τους και δημιούργησαν την Εταιρία Προστασίας Τριχωνίδας (Ε.Π.Τ.)

Η Ε.Π.Τ. ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 1997 με την νομική μορφή της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας

 

Η Εταιρία Προστασίας Τριχωνίδας (ΕΠΤ) έχει έδρα στο Δ.Δ. Παναιτωλίου του Δήμου Θεστιέων -Αιτ/νίας και συγκεκριμένα στεγάζεται στο Κέντρο Περιβάλλοντος Τριχωνίδας (ΚΕ.ΠΕ.ΤΡΙ.), το οποίο δημιουργήθηκε με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE-NATURE. Διαθέτει επίσης γραφείο επικοινωνίας στην Αθήνα, Καλλιδρομίου 6, 11472 Αθήνα, τηλ/φαξ: 210 3602384.

Το λογότυπο της εταιρίας το οποίο ως εικαστική σύνθεση απεικονίζει το απειλούμενο είδος βίδρα (lutra – lutra) φιλοτέχνησε ο Αγρινιώτης ζωγράφος Χρήστος Μποκόρος.

 

Η δημιουργία της ΕΠΤ κρίθηκε αναγκαία διότι:

α. Η λίμνη Τριχωνίδα είναι η μεγαλύτερη λίμνης της Ελλάδας και αποτελεί ένα

σημαντικότατο υγρότοπο με τεράστια οικολογική, αλιευτική και αισθητική αξία.

β. Το υδάτινο οικοσύστημα της λίμνης, μέρα με την μέρα χρόνο με το χρόνο

υφίσταται ποιοτική υποβάθμιση από παράνομες δραστηριότητες που

αναπτύσσονται στην περιοχή.

γ. Η βιοοικολογική ακεραιότητα της ευρύτερης περιοχής της λίμνης Τριχωνίδας

    απειλείται από πάρα πολλούς παράγοντες και

δ. Κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ η λίμνη Τριχωνίδα, επειδή είναι περιοχή υψηλής αξίας σε ότι αφορά τη βιοποικιλότητα, με παρουσία τύπων οικοτόπων και ειδών προτεραιότητας, συμπεριλαμβάνεται πλέον στον εθνικό κατάλογο προτεινόμενων περιοχών για ένταξη στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο “NATURA 2000”, το οποίο έχει ως στόχο την εξασφάλιση, την αποκατάσταση ή διατήρηση των φυσικών  οικοτόπων και των ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος σε ικανοποιητικό επίπεδο και ως εκ τούτου χρήζει ιδιαίτερης προστασίας.

 

Β.  ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΩΣ:

  1. Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς σε συνδυασμό με την ήπια ανάπτυξη των φυσικών πόρων προς όφελος των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής της λίμνης Τριχωνίδας.
  2. Η συμβολή και συμπλήρωση της δραστηριότητας των δημοσίων και μη κρατικών υπηρεσιών για την ορθή διαχείριση της περιοχής.
  3. Η προώθηση της ευαισθητοποίησης των επισκεπτών και των κατοίκων για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρίας.

 

Γ.   ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ :

  1. Συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς (Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων)

α. για την παραγωγή ενημερωτικών φυλλαδίων, με περιεχόμενο τα στοιχεία και τις αξίες της ευρύτερης περιοχής της Λίμνης Τριχωνίδας και σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων της περιοχής.

β. για την κατασκευή και τοποθέτηση σε επιλεγμένα σημεία της λίμνης πινακίδων ερμηνείας περιβάλλοντος σχετικά με την αναγκαιότητα της προστασίας της.

  1. Οργάνωση ημερίδας στην Αθήνα με θέμα: «Η ζωή και το περιβάλλον της Τριχωνίδας».
  2. Έκδοση ημερολογίου έτους 1997 με εικόνες και θέματα από τη Λίμνη Τριχωνίδα.
  3. Παραγωγή 360 slides και φωτογραφικού υλικού για την προβολή του φυσικού πλούτου της περιοχής της Λίμνης Τριχωνίδας.
  4. Παρουσίαση του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της ευρύτερης περιοχής της λίμνης Τριχωνίδας και του έργου της ΕΠΤ στην Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.
  5. Ίδρυση και λειτουργία του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ (ΚΕ.ΠΕ.ΤΡΙ.). Το ΚΕ.ΠΕ.ΤΡΙ. στεγάζεται στο παλιό αντλιοστάσιο που βρίσκεται στη θέση Αμπάρια της πρώην κοινότητας Παναιτωλίου.

Η  ΕΠΤ έχει αναπτύξει μέχρι σήμερα σοβαρές πρωτοβουλίες με παρεμβάσεις σε θεσμικό επίπεδο καταθέτοντας στις αρμόδιες αρχές προτάσεις, καταγγελίες και υπομνήματα για την ορθή διαχείριση και την βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.

 

Με πρωτοβουλία επίσης της ΕΠΤ και σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων του Εθνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΚΘΕ),  και την Αναπτυξιακή Αιτ/νίας (ΑΝΑΙΤ) ολοκληρώθηκε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα  LIFE – ΦΥΣΗ 1999 με τίτλο : “ Δράσεις για την προστασία των ασβεστούχων βάλτων της λίμνης Τριχωνίδας “.

 

Οι εργασίες που ανέλαβε και υλοποίησε η Εταιρία Προστασίας Τριχωνίδας στα πλαίσια του Έργου LIFE NAT/GR/006499 περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ  του προαναφερόμενου νέου Συμφωνητικού Κοινοπραξίας.

 

Συγκεκριμένα η ΕΠΤ ανέλαβε τις εξής Δράσεις:

Δράση 4  Την εκτίμηση των Ανθρωπογενών Επιπτώσεων στην Τριχωνίδα με ειδικό επιστήμονα Περιβαλλοντολόγο για την εκπόνηση Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΕΠΜ) για την περιοχή προστασίας.

Δράση 1 Την  ευαισθητοποίηση του κοινού και διάχυση των αποτελεσμάτων με την παραγωγή διαφημιστικού και οπτικοακουστικού υλικού (Αφίσες, Αυτοκόλλητα, Φυλλάδια, video κλπ) και Προβολή των Δράσεων του Προγράμματος.

Δράση 5 Την ανακατασκευή και μετατροπή με τις απαιτούμενες οικοδομικές εργασίες του παλαιού ερειπωμένου και ετοιμόρροπου Αντλιοστασίου του Παναιτωλίου  σε Κέντρο Περιβάλλοντος, καθώς και τον πλήρη εξοπλισμό του σύμφωνα με το υποβληθέν και εγκριθέν από την Ε.Ε. σχέδιο εργασιών ώστε να δέχεται επισκέπτες και επιστήμονες (δημιουργία του Κέντρου Περιβάλλοντος Τριχωνίδας – ΚΕ.ΠΕ.ΤΡΙ.),  το οποίο θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για το Πρόγραμμα, για την Τριχωνίδα και για το Περιβάλλον γενικότερα.

Δράση 6 Την λειτουργία και διαχείριση του ΚΕ.ΠΕ.ΤΡΙ ανέλαβε η Εταιρία Προστασίας Τριχωνίδας.

Οι Δήμοι της περιοχής και άλλοι τοπικοί φορείς ανέλαβαν την υποχρέωση να συνδράμουν την ΕΠΤ για τη συνέχιση της λειτουργίας του Κέντρου Περιβάλλοντος Τριχωνίδας (ΚΕ.ΠΕ.ΤΡΙ) μετά το πέρας του Προγράμματος LIFE NAT/GR/006499, ενώ το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα να προσφέρουν επιστημονική  και άλλη υποστήριξη.